Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้

การเสียภาษีบำรุงท้องที่
          ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ทำการเกษตร และที่ดินว่างเปล่า
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี
การยื่นแบบพิมพ์ ให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในปีนั้น และยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สำนักงานเขตที่ที่ดินตั้งอยู่
กำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ
1.ครั้งแรกยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปีและใช้ได้เป็นเวลาสี่ปี
2.ถ้าที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเจ้าของอันเป็นเหตุให้อัตราภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไปต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ
กรณีที่ดินรายใหม่ หรือปีที่มีการตีราคาปานกลางให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน หรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน กรณีที่ได้กรรมสิทธิ์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมสำเนาหลักฐานประกอบการพิจาร ได้แก่
1.บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
2.โฉนดที่ดิน และหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือหนังสือสัญญาอย่างอื่น
3.ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
4.ใบมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน
การชำระภาษี
1.ในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินให้ยื่นหลักฐานการแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9) พร้อมชำระเงินภายในเดือนเมษายน กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมให้ชำระเงินภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2.กรณีอื่นๆ ให้ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2.1ปีแรกให้ยื่นหลักฐานการแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9) พร้อมชำระเงินภายในเดือนเมษายน ถ้าเลยกำหนดให้ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินภาษี
2.2กรณีอื่นๆ ให้ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
3.การขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ในปีถัดไป จากปีที่มีการประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ให้ผู้รับประเมินนำใบเสร็จรับเงินของปีก่อน พร้อมนำเงินไปชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากไม่ชำระภาษีตามที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของเงินค่าภาษีตองเสีย หรือร้อยละ 2 บาทต่อเดือน
4.การชำระเงินสามารถชำระเงินได้ ณ สำนักงานเขตท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ หรือ สำนักงานเขตอื่นๆ หรือกองการเงินศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หรือชำระด้วยตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง โดยสั่งจ่าย “กรังเทพมหานคร” หรือชำระโดยการส่งธนาณัติสั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต..........”

 
การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนที่ให้เช่าที่ใช้ประกอบกิจการค้าและให้ผู้อื่นอยู่อาศัย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ “ผู้รับประเมิน” หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ถ้าที่ดิน และอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นคนละเจ้าของ ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
หลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบในการยื่นเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน (กรณีรายใหม่)
1.หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร หนังสือให้เลขหมายเลขประจำบ้าน
2.โฉนดที่ดิน หนังสือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง)
3.ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์
4.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
5.ในทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าฯ
6.งบดุล งบกำไรขาดทุน
7.แบบ 72 ก (กรณีข้าราชการขอเบิกค่าเช่าบ้าน)
8.หนังสือสัญญาเช่า หรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่า
9.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตตั้งโรงงาน
10.แผนที่ตั้งสังเขปของโรงเรือนฯ
หมายเหตุ เมื่อได้รับการแจ้งการประเมินต้องนำเงินไปชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน การไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีอัตราตั้งแต่ร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 10

การเสียภาษีป้าย
          ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ซึ่งป้ายนั้นติดอยู่ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับตั้งแต่วันเปลี่ยนแลงแก้ไขแล้วแต่กรณี ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และคิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ
กรณีป้ายใหม่ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมสำเนาหลักฐาน และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่
1.ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์
3.ใบอนุญาตติดตั้งป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย (ถ้ามี)
4.หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีบุคคล)
5.ใบมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
6.อื่นๆ
หมายเหตุ ป้ายที่ติดตั้ง และแสดงไว้ที่รถยนต์หรือล้อเลือนอื่นใด ซึ่งมีพื้นที่มากเกินกว่า 500 ตารางเซนติเมตร ต้องยื่นแบบเสียภาษีป้าย ณ สำนักงานเขตท้องที่ซึ่งได้จดทะเบียนยานพาหนะไว้

ติดต่อฝ่ายรายได้ อาคาร5ชั้น ชั้น3 เบอร์โทร. 0-2236-1515, 0-2236-4191, 0-2236-3161
 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มิถุนายน 2560