Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการศึกษา

การรับแจ้งเด็กเข้าเรียน
          1.ให้บิดามารดา หรือมารดา หรือบิดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (นับตาม พ.ศ. เกิด) ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือภูมิลำเนาอื่น ให้นำเด็กในความปกครองไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคยังคับ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม (ของปีที่อายุครบ) ถึงวันที่16 พฤษภาคม (ของปีที่เข้าเรียน) ณ ลำนักงานเขต หรือสถานที่จัดการศึกษาภาคบังคับแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนตามกำหนดของสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 จนกว่าจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่3 หรือายุเข้าปีที่ 15
          2การแจ้งส่งเด็กเข้าเรียน และการส่งเด็กเข้าเรียนตามข้อ1 ให้นำหลักฐาน ดังนี้
2.1สูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตร
2.2ในกรณีไม่มีสูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตร ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบาน
2.3บุคคลที่ไม้ได้สัญชาติไทยในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรีบรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ท.ร.13) หรือทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบกฎหมาย ที่หน่วยราชการสำรวจหรือจัดทำขึ้น
2.4ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเด็ก จัดทำบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็กตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ใช้เป็นหลักฐาน
          3.ถ้าบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็ก ไม่สามารถนำไปแจ้งการสำรวจเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์บังคับต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตหรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อ1 เพราะป่วยหรือด้วยเหตุอื่นใดก็ดี ต้องให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนตนโดยแสดงหลักฐานให้ชัดเจน
          4.ถ้าบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กได้รับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนแล้ว ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามมาตรา 13 และผู้ใดกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนในสถานศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 15 เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 6
          5.เมื่อบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็ก ประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป


ติดต่อฝ่ายการศึกษา อาคาร5ชั้น ชั้น5 เบอร์โทร. 0-2235-6010, 0-2236-1392
ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
 
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มิถุนายน 2560