Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถานศึกษา และศาสนสถาน

 
สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน  5  โรงเรียน  
1.โรงเรียนวัดหัวลำโพง
เลขที่ 728/1 ถ.สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2233-373
2.โรงเรียนวัดสวนพลู
เลขที่ 58/1 ถนนเจริญกรุง 42/1 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2234-4471 โทรสาร 0-2234-4471
3.โรงเรียนวัดม่วงแค
เลขที่ 30 ซ.เจริญกรุง 34 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500โทร 02-2341497 โทรสาร 02-2341497
4.โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
เลขที่ 44 ถนน สี่พระยา แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500โทร 0-2236-4560
5.โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า
เลขที่ 562 ถ. สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.0-2236-3654

โรงเรียนมัธยมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  2  โรงเรียน
 1. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
 2. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนเอกชน  จำนวน  16  โรงเรียน
 1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 2. โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
 3. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 4. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 5. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนท์
 6. โรงเรียนกว่างเจ้า
 7. โรงเรียนสัจจพิทยา
 8. โรงเรียนยุหมินพัฒนา
 9. โรงเรียนเย็นเฮส์เม็มโมเรียล
 10.  โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา
 11.  โรงเรียนอาทรศึกษา
 12.  โรงเรียนอนุบาลจิดาภา
 13.  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์
 14.  โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร
 15.  โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น
 16.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย

วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1  แห่ง
 1. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


วัด
วัดหัวลำโพง
เลขที่ 728 ถ.พระราม4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2233-8109
Facebook


วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
เลขที่ 517 วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2237-1280
Facebook


วัดสวนพลู
เลขที่ 58 ซอยเจริญกรุง 42/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2234-4471


วัดม่วงแค
เลขที่ 30 ซ.เจริญกรุง 34 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2233-0898

วัดแก้วแจ่มฟ้า
เลขที่ 476 ถนนสี่พระยา แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2633-3864

 

โบสถ์คริสต์

นิกายคาทอลิก  มี  2  แห่ง
โบสถ์เซนโยเซฟ
เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก 10500 โทร. 0-2234-0561 โทรสาน 0-22361957


อาสนวิหารอัสสัมชัญ
เลขที่ 23 ซอยโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2234-8556, 0-2234-4592 โทรสาร 0-2234-3414

นิกายโปรแตสแตนท์  มี  5  แห่ง
โบสถ์สัจจศึกษา
เลขที่ 274 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-22340003, 08-1404-2478 โทรสาร 0-2233-2848

โบสถ์คริสต์ธรรมศึกษา (คริสตจักรสะพานเหลือง)
เลขที่ 586 ถนนพระรามที่4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2234-4748, 0-26330093-4 โทรสาน 0-22342021


โบสถ์สืบสัมพันธ์
เลขที่ 5 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2236-4500, 0-2236-7044, 0-2235-1240-2 

โบสถ์เย็นเฮย์เม็มโมเรียล
เลขที่ 2-2/1 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-22362080


โบสถ์คริสตจักรที่ 2
เลขที่ 40 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2233-4238, 0-2233-2589 โทรสาร 0-2266-9653 

มัสยิด
มัสยิดอิสลาม  มี  4  แห่ง
มัสยิดบ้านอู่
เลขที่ 1 ซอยบ้านอู่ ถนนเจริญกรุง 46 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 


มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน
เลขที่ 515 ถนนมหาเศรษฐ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2235-2786

มัสยิดนูรุ้ลนะซีฮะห์
เลขที่ 76 ตรอกไวตี ซอยสีลม13 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2635-3197


มัสยิดฮารูณ
เลขที่ 25 ซอยเจริญกรุง34 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


มัสยิดบูรัลนะซีฮาร์
 

ศาลเจ้า
ศาลเจ้า  มี  4  แห่ง
       1.   ศาลเจ้าปุ้นเถ้ากง  ถนนมหานคร
      2.   ศาลเจ้าชิดเซียม้า  ถนนเจริญกรุง  39
      3.   ศาลเจ้าอ้วงเอี้ย  ซอยสะพานเตี้ย  ถนนสี่พระยา
      4.   ศาลเจ้าเจียวเอ็งเนี้ยว  ถนนเจริญกรุง  44

 
วัดทางศาสนฮินดู
วัดทางศาสนฮินดู  มี  1  แห่ง
      1.  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี  (วัดแขก)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2561