Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายเทศกิจ
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
ติดต่อฝ่ายเทศกิจ อาคาร3ชั้น ชั้น2 เบอร์โทร. 0-2236-7278 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 30 กันยายน 2562