Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้

ฝ่ายรายได้
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ติดต่อฝ่ายรายได้ อาคาร5ชั้น ชั้น3 เบอร์โทร. 0-2236-1515, 0-2236-4191, 0-2236-3161
ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
Facebook ฝ่ายรายได้
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 30 กันยายน 2562