Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายทะเบียน
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแลศูนย์ควบคุมบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดทำบัญชีราชชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ติดต่อฝ่ายทะเบียน อาคาร3ชั้น ชั้น1 เบอร์โทร. 0-2236-3154, 0-2235-7637, 0-2236-1513
ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

Facebook ฝ่ายทะเบียน
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 30 กันยายน 2562