Main Menu
BANGKOK PORTAL


(O25)นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2564)


ารดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 
 
  • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการฯ


โครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม