Main Menu
BANGKOK PORTAL


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าสารของราชการ สำนักงานเขตบางรัก

๑. ติดต่อโดยตรง ณ ห้องฝ่ายปกครอง ชั้น ๒ สำนักงานเขตบางรัก
๒. เข้าดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตบางรัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ  สำนักงานเขตบางรัก 
๓. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๖ ๑๓๙๕
๔.  โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๒๔๐๐
๕. ติดต่อทางไปรษณีย์ สำนักงานเขตบางรัก เลขที่ 5 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 
>>> ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ  สำนักงานเขตบางรัก <<<
ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตบางรัก 
 
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร