Main Menu
BANGKOK PORTAL


(O5)ติดต่อสำนักงานเขต

สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางรัก
5 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2236-1395
โทรสาร 0-2236-2400
E-Mail : bangrak.bma@gmail.com
Facebook : Bangrak

 
ชื่อ เบอร์ต่อภายใน โทรศัพท์ โทรสาร
 
ผู้อำนวยการเขต
นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์
6201
0-2383-456
0-2236-1399
0-2236-2400
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
นางภัสรา นทีทอง
6202 0-2236-1359 0-2236-2400
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์
6203 0-2236-1364 0-2236-2400
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายเจษฎา ศรีกรการ
6204-8 0-2236-1395  0-2236-2400
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
น.ส.วิภาวี สุดแสน
6230-4
0-2236-3154
0-2235-7637
0-2236-1513
0-2235-7637
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายมนูญ หทัยเศรษฐ์
6209-12 0-2236-7278  0-2236-7278
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
น.ส.กฤษณา บางแจ้ง
6235-8
0-2236-4775
0-2236-2352
0-2236-4775
หัวหน้าฝ่ายศึกษา
นางสิริภรณ์ สุวรรณโณ
6223-5
0-2235-6010
0-2236-1392
0-2235-6010
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายประชา พินิจกุล
6239-42
0-2235-6445
0-2236-1398
0-2235-6445
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางสิริมา ปิ่นประชาสรร
6216-8
0-2236-1515
0-2236-4191
0-2236-3161
0-2236-3161
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
นางสาวเพชรรุ้ง นิ่มนคร
6226-9 0-2238-3886 0-2238-3886
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
นายสาธิต มีสัตย์ธรรม
6219-22 0-2234-3609 0-2234-3609
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
นางศุภพิชญาณ์  ชาวบางรัก
6213-5 0-2235-9121 0-2235-9121
สัสดีเขต
พันโทสุทธิชัย  อมรสุวรรณ์
6244 0-2236-1392 -
 

รถประจำทางที่ผ่าน 1, 16, 35, 36, 45, 75, 187

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 1 ตุลาคม 2562