Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ลำดับ กระบวนงาน ดาวน์โหลด
1 การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ PDF
2 การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ PDF
3 บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร PDF
4 การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง PDF
5 การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน PDF
6 การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน PDF
7 การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร PDF
8 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ PDF
9 การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร PDF
10 การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด PDF
11 การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี PDF
12 การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า PDF
13 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต PDF
14 การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด PDF
15 การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ PDF
16 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  PDF
17 การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน PDF
18 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน PDF
19 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  PDF
20 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด PDF
21 การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร PDF
22 การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร PDF
23 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่) PDF
24 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) PDF
25 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) PDF
26 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(รายใหม่) PDF
27 การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ PDF
28 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร PDF