Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ลำดับ กระบวนงาน ดาวน์โหลด
1 การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ PDF
2 การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ PDF
3 การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ PDF
4 การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง PDF
5 การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ PDF
6 การบริการสูบสิ่งปฏิกูล PDF
7 การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว PDF
8 การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน PDF
9 การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ PDF
10 การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล  PDF