Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ลำดับ กระบวนงาน ดาวน์โหลด
1 การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี PDF
2 การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ PDF
3 การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ PDF