Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

ลำดับ กระบวนงาน ดาวน์โหลด
1 การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  PDF
2 การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
3 การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ PDF