Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

ลำดับ กระบวนงาน ดาวน์โหลด
1 การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้ PDF
2 การร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน PDF
3 การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8) PDF
4 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) PDF
5 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  (แบบ ข.4) PDF
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) PDF
7  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) PDF
8 การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1) PDF
9 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (แบบ กทม.4) PDF
10 การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) PDF
11 การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร PDF
12 การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5) PDF
13 การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) PDF
14 การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6) PDF
15 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8) PDF
16 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)  PDF
17 การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน PDF
18 การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน PDF
19 การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย PDF
20 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร PDF
21 การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ PDF
22 การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ PDF
23 การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว  การกั้นรั้วชั่วคราว  การสร้างนั่งร้านชั่วคราว PDF