Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรายได้

ลำดับ กระบวนงาน ดาวน์โหลด
1 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่) PDF
2 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายเก่า) PDF
3 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย PDF
4 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ PDF