Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

ลำดับที่ กระบวนงาน ดาวน์โหลด
1 การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบ PDF
2 การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร PDF
3 การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้ง PDF
4 การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง PDF
5 การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย PDF
6 การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย PDF
7 การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง PDF
8 การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตน PDF
9 การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตน PDF
10 การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีข้อมูลการย้ายถูกจำหน่าย PDF
11 การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ PDF
12 การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ PDF
13 การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน PDF
14 การแก้ไขรายการบ้าน  กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน PDF
15 การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล  กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ PDF
16 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส  กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง  หรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน PDF
17 การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น  การใช้ชื่อสกุลตามมารดา บิดา ผู้รับบุตรบุญธรรม  การใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ PDF
18 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล PDF
19 การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง PDF
20 การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง) PDF
21 การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว PDF
22 การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล PDF
23 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับ PDF
24 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากฐานข้อมูล PDF
25 การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร PDF
26 การตรวจคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว หรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว PDF
27 การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกัน PDF
28 การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ PDF
29 การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน PDF
30 การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีไม่สอบสวน PDF
31 การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ PDF
32 การแจ้งย้ายออกกรณีปกติทั่วไป PDF
33 การจำหน่ายชื่อสกุล PDF
34 การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ กรณีฉบับเดิมชำรุด สูญหายหรือถูกทำลาย  PDF
35 การจำหน่ายชื่อรอง PDF
36 การจดทะเบียนสมรส กรณีบุคคลต่างด้าว PDF
37 การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียน PDF
38 การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย PDF
39 การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย PDF
40 การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสำนักทะเบียน PDF
41 การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม PDF
42 การขอใบแทนหนังสือสำคัญ  กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย PDF
43 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีในสำนักทะเบียน PDF
44 การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสำนักทะเบียน PDF
45 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม PDF
46 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่  (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล) PDF
47 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ PDF
48 การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน PDF
49 การจดทะเบียนการหย่า PDF
50 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  PDF
51 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้  PDF
52 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย  กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูล หรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้  PDF
53 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ PDF
54 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน PDF
55 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง PDF
56 การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ กรณีมีหลักฐาน PDF
57 การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด PDF
58 การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร PDF
59 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปีที่มีรายการบัตรเดิม) PDF
60 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด PDF
61 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น PDF
62 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล PDF
63 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม PDF
64 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ PDF
65 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล PDF
66 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ  PDF
67 การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัว PDF
68 การออกหนังสือรับรองการเกิด PDF
69 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีอ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง PDF
70 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลอ้างว่ามีสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร PDF
71 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยอาศัยหลักฐานสูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม PDF
72 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด PDF
73 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย PDF
74 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 PDF
75 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย PDF
76  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติซึ่งยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  PDF
77 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาที่อยู่ในความอุปการะ PDF
78 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีที่ได้มีการลงรายการ“ตาย”หรือ“จำหน่าย”ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากสาเหตุการแจ้งผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง  PDF
79 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านโดยมิชอบหรือโดยทุจริตหรือเป็นคนสาบสูญตามคำสั่งศาล  PDF
80 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีคนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือโดยคำสั่งรัฐมนตรี หรือ คำสั่งศาล PDF
81 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย PDF
82 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน   PDF
83 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน %28ท.ร.14%29 กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย    PDF
84 การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ PDF
85 การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง PDF
86 การแจ้งย้ายเข้ากรณีย้ายกลับที่เดิม PDF
87 การแจ้งย้ายเข้ากรณีปกติทั่วไป PDF
88 การแจ้งย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานข้อมูล) PDF
89 การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน) PDF
90 การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น) PDF
91 การแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก  PDF
92 การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง PDF
93 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 PDF
94 การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน) PDF
95 การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น) PDF
96 การแจ้งการตายของคนตายในท้องที่สำนักทะเบียน PDF
97 การแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ PDF
98 การแจ้งการตาย กรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร PDF
99 การแจ้งการตาย กรณีคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น PDF
100 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ PDF
101 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง PDF
102 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยมีหลักฐานการตาย PDF
103 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตาย แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานการตาย PDF
104 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ PDF
105 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ   กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่น  หรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย PDF
106 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีมีเอกสารราชการมาแสดง PDF
107 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ  หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น PDF
108 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ  จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ  เป็นสัญชาติไทย PDF
109 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง PDF