Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

ลำดับที่ กระบวนงาน ดาวน์โหลด
1 การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย PDF
2 การจดทะเบียนนิติกรรม PDF
3 ทะเบียนศาลเจ้า PDF
4 การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด PDF
5 การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ PDF
6 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ PDF
7 การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ PDF
8 การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ PDF
9 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ PDF
10 การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ PDF
11 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ PDF
12 การเลิกมูลนิธิ PDF
13 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ PDF
14 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ PDF
15 การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ PDF
16 การเลิกสมาคม PDF
17 การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม PDF
18 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม PDF
19 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม PDF
20 การสละมรดก PDF
21 การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก PDF
22 การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก PDF
23 การทำพินัยกรรมด้วยวาจา PDF
24 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ PDF
25 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง PDF
26 การสอบสวนรับรอง PDF