Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานสรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1. การตรวจวัดเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-๒)
2. การใช้เครื่องมือวัดควันดําระบบการวัดความทึบแสง
3. การตรวจเชื้อแบคทีเรีย อ.๑๑ ตรวจสอบน้ำาบริโภค