Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผลการดำเนินงานสำคัญๆ

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2-3  เมษายน 2558
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ วันที่ 10 เมษายน 2558