Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

วัดวิมุตยาราม

สถานที่ตั้ง
๗๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐


วัดวิมุตยาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี หากจะถามว่าวัดนี้ใครเป็นผู้สร้าง และสร้างขึ้นในสมัยใด ไม่มีใครทราบ เพราะไม่มีหลักฐานการสร้างวัด มีแต่หลักฐานการสร้างพระประธานในอุโบสถ ที่จารึกไว้ว่า ยายมา กับ ท่านตาสน ชักชวนสัปบุรุษสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ เมื่อวันอังคาร ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 พุทธศักราช 2356 สันนิษฐานกันว่า วัดวิมุตยารามนี้คงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า "วัดละมุดสีดา" เหตุเพราะอาจจะมีต้นละมุดสีดาใหญ่อยู่ในวัด หรือเรียกกันว่า "วัดละมุดล่าง" เพราะมีวัดตั้งอยู่ทางทิศเหนืออีกหนึ่งวัด บ้างก็เรียก "วัดละมุดไทย" อาจเพราะมีชาวมอญสร้างวัดอยู่ข้างๆ พระอุปัชฌาย์เขียน พุทธรักขิโต เจ้าอาวาสในสมัยนั้น ท่านพิจารณาและเห็นว่าคำว่า "ละมุด" ในชื่อของวัดนั้น มีเสียงคล้ายคำว่า "วิมุติ" ในภาษาบาลี ที่แปลว่า "หลุดพ้น" คงจะเป็นมงคลนามดี เพราะว่า "วัดละมุด" ในขณะนั้นรอดพ้นจากการถูกระเบิดในสงครามอย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งเป็นการยุติที่ชาวบ้านเรียกชื่อไปต่างๆ กัน ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดวิมุตยาราม