Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม การปรับปรุงโรงเรือน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โครงการแบบบ้านยิ้ม...เพื่อประชาชน
ครบแบบก่อสร้างบ้าน เอกสาร และที่ดิน...ก็ยิ้มได้ เมื่อได้รับแบบบ้านที่ต้องการแล้วต้องยื่นเอกสารที่สำคัญเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างบ้านแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจแบบและเอกสาร ได้แก่ ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตที่อยู่ตามที่อยู่ของพื้นที่ดินที่จะก่อสร้างบ้าน
    สนใจสามารถ Download ดูแบบบ้านได้ที่
www.bangkok.go.th/yota หรือติดต่อสำนักงานเขตใกล้บ้าน
    เอกสารการยื่นขอแบบบ้านประกอบด้วย
1. แบบฟอร์ม ข.1
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
3. สำเนาโฉนดที่ดิน ขนาดเท่าตัวจริง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
5. แบบก่อสร้างบ้านจำนวน 5 ชุด และผังบริเวณพร้อมแผนที่สังเขป
6. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามแบบ น.4 
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกร้องเอกสารสำคัญอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี