Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1. คำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิกูล
2. คำร้องขอรับบริการดูดไขมัน/จัดเก็บไขมัน
3. แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์
4. แบบรับเรื่องตัดต้นไม้