Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. หนังสือมอบอำนาจ (ยื่นคำขอผู้สูงอายุ)
3. แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ
4. หนังสือมอบอำนาจ (ยื่นคำขอผู้พิการ)
5. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
6. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560