Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
3. ใบขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร
4. ใบสำคัญรับเงิน
5. หนังสือมอบอำนาจ
6. แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)​
7. แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
8. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกนสัญญา)
9. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า)
10. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)
11. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า)
12. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าประกัน
ผลงาน)
13. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุ
ก่อนการตรวจรับ)
14. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ก่อนการตรวจรับ)