Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
2. คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ
3. บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
4. หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
5. หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร โ
ดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39
6. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
7. หนังสือมอบอานาจผู้ขออนุญาต
8. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
9. หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
10. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
11. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
12. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร
หรือผู้ควบคุมงาน ตามมาตร 39 ทวิ (1) (จ)