Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

1. ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
2. การขอคัดและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎร
3. คำขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
4. บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
5. หนังสือมอบหมายและยินยอม
6. หนังสือมอบอำนาจ