Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

1. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2. ใบรับหนังสือตัดหรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกหรือสละมรดก (พ.ก.8)
3. คำร้องขอทำพินัยกรรม ขอตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
หรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก หรือการสละมรดก (พ.ก.1)
4. หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบการค้า
5. หนังสือมอบอำนาจ
6. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
7. รายงานการตรวจตราและรายงานการดำเนินกิจการมูลนิธิฯ
8. บบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ