Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1. เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน แบบ ต.อ. 4
2. คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร
ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.4
3. คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร แบบ สอ.12
4. คำขอโอนการดำเนินกิจการ แบบ อภ.8
5. คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.11
6. คำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.13
7. คำขอต่ออายุในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.3
8. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
9. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5
10. คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ แบบ อภ.9
11. คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
แบบ สอ.10
12. คำขอรับใบแทนในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.6
13. คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร แบบ สอ.8
14. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.1
15. คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
สะสมอาหาร แบบ สอ.1
16. คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน แบบ ส.ณ. 1
17. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ