Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารสำนักงานเขตบางพลัด

​​
นางสาวปัญชพัฒน์  หลักดี
ผู้อำนวยการเขตบางพลัด
โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6151
 

นางเอื้อจิตต์  เปลี่ยนขำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด
โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6154
 

นางกัญมณี  เดชประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด
โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6156
 

นางกรรณภิรมย์  บุญมี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6159

นางสาวอัมพันธ์ เนกขัมม์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6163

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายโยธา

โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6167

นางสาวพิตตินันท์  แสนสิงห์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6172

นางสุวารี  สุวิชชาประภาสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายรายได้
โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6173

นางลออ  ตั้นเส้ง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6176

นางภาวิณี  จันทรศรี
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6179

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6182

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  กานต์ฎีกานนท์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6185

นายปิยชน  ผู้ทรงธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
​และสวัสดิการสังคม

โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6188

​​

 พันโทสมศักดิ์  ดีทรัพย์
สัสดี

โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6194

UPDATE 19 ก.พ.64