Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารสำนักงานเขตบางพลัด

​​
นางสาวปัญชพัฒน์  หลักดี
ผู้อำนวยการเขตบางพลัด
 
 

ว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด

 
 

นาวสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด
 
 

นางกรรณภิรมย์  บุญมี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวอัมพันธ์ เนกขัมม์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายปรีชา  ทองนวล
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นางจินตนา  โอภาสสถิตย์กุล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นางสุวารี  สุวิชชาประภาสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายรายได้

นางสาวพิมพ์วรา  นันท์ธนกาญน์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

นางเกณิกา  บ้วนนอก
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นางศรีฟ้า  นาคเกษม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  กานต์ฎีกานนท์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

นางกัญมณี  เดชประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
​และสวัสดิการสังคม

​​

 พันโทสมศักดิ์  ดีทรัพย์
สัสดี

UPDATE 12 มี.ค.63