Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง ส.ว. (วันที่ 30 มีนาคม 2557)
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 80,494 คน
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,360 คน คิดเป็นร้อยละ 30.26

การเลือกตั้ง ส.ส. (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 80,845 คน
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 22,851 คน คิดเป็นร้อยละ 28.29

การเลือกตั้ง ผว.กทม. (วันที่ 3 มีนาคม 2556)
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 79,484 คน
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 50,896 คน คิดเป็นร้อยละ 64.03

การเลือกตั้ง ส.ส. (วันที่ 3 กรกฎาคม 2554)
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,594 คน
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,607 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25

การเลือกตั้ง ส.ก. (วันที่ 29 สิงหาคม 2553)
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 79,357 คน
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,692 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20

การเลือกตั้ง ส.ข. (วันที่ 29 สิงหาคม 2553)
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 79,452 คน
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 33,134 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70

การเลือกตั้ง ผว.กทม. (วันที่ 11 มกราคม 2552)

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 81,008 คน
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 41,856 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67

* ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557