Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทางกายภาพ

ที่ตั้ง
เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
มีพื้นที่จำนวน 3 ไร่ 62 ตารางวา (เปิดสำนักงานเขตบางพลัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2542) 
ทิศเหนือ          จรดอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก    จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศใต้              จรดถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่อเขตบางกอกน้อย
ทิศตะวันตก      จรดถนนบรมราชชนนีต่อเขตบางกอกน้อย


ถนนสายหลัก
จำนวน 7 สาย
1. ถนนจรัญสนิทวงศ์
2. ถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า)
3. ถนนรุ่งประชา
4. ถนนราชวิถี
5. ถนนอรุณอัมรินทร์
6. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
7. ถนนสิรินธร

สะพาน
จำนวน 6 แห่ง
1. สะพานกรุงธน
2. สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
3. สะพานพระราม 6
4. สะพานพระราม 7
5. สะพานพระราม 8
6. สะพานต่างระดับบรมราชชนนี

ซอย
จำนวน 103 ซอย ซอยสำคัญที่เป็นทางลัด ได้แก่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 , 44, 46, 66/1, 67, 71, 75 , และ 77

คลอง
จำนวน 39 คลอง (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 9 คลอง และสำนักงานเขต 30 คลอง)

โรงพยาบาล
จำนวน 4 แห่ง
1. โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
2. โรงพยาบาลซังฮี้ ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ
3. โรงพยาบาล ตาหู คอ จมูก ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ
4. โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 1 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

สถานีตำรวจ
จำนวน 3 สถานี
1.สถานตำรวจนครบาลบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 75 แขวงบางพลัด
2.สถานตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ถนนพระปิ่นเกล้า ซอย 2 แขวงบางยี่ขัน
3.สถานตำรวจนครบาลบวรมงคล ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 46 แขวงบางยี่ขัน

สถานีดับเพลิง
จำนวน 2 สถานี
1. สถานีดับเพลิงบางอ้อ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 94 แขวงบางอ้อ
2. สถานีดับเพลิงบวรมงคล ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 46 แขวงบางยี่ขัน

โรงเรียน
จำนวน 11 โรงเรียน
1. โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน
2. โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน
3. โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ
4. โรงเรียนวัดเทพากร (เฃี่ยมมาตุทิศ) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางหลัด
5. โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด
6. โรงเรียนวักเปาโรหิตย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
7. โรงเรียนวัดรวก ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำหรุ
8. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 98 แขวงบางบางอ้อ
9. โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ แขวงบางยี่ขัน
10. โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ
11. โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด

ศาสนสถาน แบ่งเป็นวัด 23 วัด มัสยิด 2 แห่ง และศาลเจ้า 2 แห่ง

วัดสังกัดมหานิกาย มี 20 วัด คือ

1. วัดวิมุตยาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 98 แขวงบางอ้อ
2. วัดใหม่เทพนิมิตร ซอยราชวิถี 21 แขวงบางยี่ขัน
3. วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2แขวงบางยี่ขัน
4. วัดเปาโรหิตย์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 แขวงบางยี่ขัน
5. วัดน้อยนางหงษ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน
6. วัดบางพลัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด
7. วัดอมรคีรี ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
8. วัดสิงห์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 แขวงบางยี่ขัน
9. วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
10. วัดรวกบางบำหรุ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำหรุ
11. วัดภาณุรังษี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด
12. วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน
13. วัดเทพนารี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด
14. วัดทอง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางพลัด
15. วัดฉัตรแก้วจงกลณี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ
16. วัดดาวดึงษาราม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 แขวงบางยี่ขัน
17. วัดเทพากร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด
18. วัดบางยี่ขัน ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
19. วัดเพลง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด
20. วัดภคินีนาถ ถนนราชวิถี ซอย 21 แขวงบางยี่ขัน

วัดสังกัดธรรมยุตนิกาย มี 3 แห่ง คือ
1. วัดบวรมงคล ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน
2. วัดอาวุธวิกสิตาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด
3. วัดสามัคคีสุทธาวาส ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ

มัสยิด มี 2 แห่ง คือ
1. มัสยิดบางอ้อ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 86 แขวงบางอ้อ
2. มัสยิดดารุลอิหซาน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ

ศาลเจ้า มี 2 แห่ง คือ
1. ศาลเจ้าปุงเท่ากง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด
2. ศาลเจ้าพ่อเสือ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด

ชุมชนในพื้นที่เขต
แขวงบางพลัด
ชุมชนวัดเพลง
ชุมชนคลองสวนพริก
ชุมชนดวงดี
ชุมชนพัฒนาซอย 79
ชุมชนวัดบางพลัด
ชุมชนสวนปรก
ชุมชนซอยจรัญฯ 72
ชุมชนสะพานยาว
ชุมชนวัดภาณุรังษี
ชุมชนวัดเทพากร
ชุมชนวัดเทพนารี
ชุมชนเจ้าพระยาสยาม
ชุมชนจรัญฯ 66/1
ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง
แขวงบางอ้อ
ชุมชนวัดวิมุตยาราม
ชุมชนสงวนทรัพย์
ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
ชุมชนชินศรี 91
ชุมชนแสงทอง
ชุมชนมัสยิดบางอ้อ-จรัญฯ 86
ชุมชนพัฒนาซอย 85
ชุมชนคลองบางพระครู
ชุมชนคลองมะนาว
ชุมชนจรัญวิถี 74
ชุมชนริมคลองบางพลัด
ชุมชนร่วมใจสามัคคี
ชุมชนเติมสุข
ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา
แขวงบางบำหรุ
ชุมชนมะพร้าวคู่
ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ
ชุมชนบ้านญวณ
ชุมชนโค้งมะขาม
ชุมชนคลองบางบำหรุ
ชุมชนร่วมพัฒนาซอยจรัญฯ 65
แขวงบางยี่ขัน
ชุมชนวัดสิงห์
ชุมชนวัดภคินีนาถ
ชุมชนวัดบวรมงคล
ชุมชนสะพานไม้
ชุมชนวัดคฤหบดี
ชุมชนบ้านปูน
ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
ชุมชนศรีอุลัย
ชุมชนวัดดาวดึงษาราม
ชุมชนโค้งถ่าน
ชุมชนคลองเจ้าครุฑ
ชุมชนวัดทอง
ชุมชนรถไฟวรพงษ์

มูลนิธิและสมาคม
มูลนิธิ
มูลนิธิพระครูอนุกูลพิทยา (เส่ง อินทสโร) วัดน้อยนางหงษ์
มูลนิธิรามฤทธิไกร มานะจิตต์
มูลนิธิ มุสลิมกรุงเทพวิทยาทานมูลนิธิ
มูลนิธิเพื่อการศึกษา (ปานคฤหเดช) โรงเรียนวัดศิริไอยสวรรค์
มูลนิธิ ชิต สนอง สินาค โยธารักษ์ โรงเรียนวัดคฤหบดี
มูลนิธิโรงเรียนวัดรวก
มูลนิธิเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเทพากร
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดวิมุตยาราม
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา "วัดฉัตรแก้วจงกลณีราษฎร์อุทิศ" โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
มูลนิธิทุนศรีวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนวัดบวรมงคล
มูลนิธิไทยพวน
มูลนิธิวัดฉัตรแก้วจงกลณี
มูลนิธิชาวพุทธพาต้า
มูลนิธิวัดเทพากร
มูลนิธิพระศรีสมโพธิ (บุญลอย รัตนโชโต) วัดคฤหบดี
มูลนิธิพัฒนาจิต
มูลนิธิไพบูลย์ รัตนา ตั้งแต่ง
มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็ง
มูลนิธิทศพลรัตน์
มูลนิธิผู้หญิง
มูลนิธิท่านน้อย และท่านขลิบ
มูลนิธิดำรงผล
มูลนิธิบางอ้ออิสลาม
มูลนิธิมัสยิด ดารุล-อิหฺซาน
มูลนิธิสนธิ อิสลาม
มูลนิธิวัดดาวดึงษารามมหาเวกานุสรณ์
มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
มูลนิธิยุวพุทธ พัฒนา
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.กำจร มนุญปิจุ
มูลนิธิพรหมสงเคราะห์บ้านกล้วย
มูลนิธินายสวัสดิ์ จันทร์แสงสี
มูลนิธิการกุศลท่านเลื่อน
มูลนิธิพลอากาศโท หลวงปรุงอำไพ ปรีชากาศ
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
มูลนิธิสายสกุล สุลต่าน สุลัยมาน
มูลนิธิ ป.ชื่นประโยชน์
มูลนิธิพรเทพ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์
มูลนิธิบุญนาค เชาวนปรีชา
มูลนิธิเสริมศิริมงคล
มูลนิธิ มิตรพัน มุขตารี
มูลนิธิเขมะสิริอนุสรณ์
มูลนิธิวัฒนมงคล
มูลนิธิขวัญบางพลัด
มูลนิธิสถาบันภูดาดฟ้า
มูลนิธิ คุณยายบาง เวมลาน
มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือชุมชนซอยเจ้าพระยาสยาม (99)
มูลนิธิพระเทพญาณวิศิษฎ์ (เปลี่ยนญาณฐิโต) วัดบวรมงคล
มูลนิธิวัดทอง
มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิจตุธรรมธาดา
มูลนิธิวัดวิมุตยาราม
มูลนิธิเพื่อธรรมชาติและธรรมอันบริสุทธิ์
มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม
มูลนิธิช่อเขียวมะกอก
มูลนิธิอดีตตุลาการ
มูลนิธิอริยาภา

สมาคม
สมาคมกานต์พจน์แห่งประเทศไทย
สมาคมราชการุญ
สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสรณ์
สมาคมพงษ์พุทธมนต์สมาคม
สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมสโมสรชาวปทุมวัน
สมาคมชาวหัวหิน
สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
สมาคมชาวพิจิตร
สมาคมประสานมิตร และสามัคคีธรรม
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดบวรมงคล
สมาคมสโมสรชาวกรุงธนสามัคคี
สมาคมชาวซังฮีสามัคคี
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
สมาคมศิษย์เก่าวิมุตยารามพิทยากร
สมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์
สมาคมชาวเลิศพัฒนาใต้
สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงภายใน
สมาคมมิตรบางพลัด
สมาคมร่วมกิจพัฒนา
สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์
สมาคมนิมิตรพัฒนา
สมาคมป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวง
สมาคมร่วมศิริมิตร
สมาคมศิริพจน์
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สมาคมร่วมมมิตร จรัญฯ 62
สมาคมร่วมพัฒนาการส่งออก
สมาคมนครหลวงสามัคคี
สมาคมชินเขตพัฒนา
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศิริศาสตร์
สมาคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุมุสลิม
สมาคมนิติกร
สมาคมริมฝั่งน้ำ
สมาคมวิจิตร
สมาคมพลังร่วมสามัคคี
สมาคมสามัคคีการทัพ
สมาคมร่วมมิตรชาวประดู่
สมาคมเพื่อการพัฒนาพื้นฐานคุณภาพชีวิต
สมาคมสงเคราะห์ผู้ใช้แรงงานชาวสุรินทร์ในกรุงเทพ
สมาคมอัมรินทร์นวดแผนโบราณ
สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดบางขุนศรี
สมาคมผู้ใช้ยาสมุนไพร และแพทย์แผนโบราณทองเพลง
สมาคมสงเคราะห์เยาวชน
สมาคมศิษย์เก่าอินทรอาชีวศึกษา
สมาคมผู้ใช้สมุนไพรแพทย์แผนโบราณวัดบวรมงคล
สมาคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
สมาคมเพื่อการพัฒนาและบริการชุมชน
สมาคมนักภาษีอากรไทย
สมาคมศิษย์เก่าบูรณวิทย์และสตรีบูรณวิทย์
สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประมุขวิทยา
สมาคมผู้พิพากษาสมทบคดีแรงงาน
สมาคมศิษย์เก่ากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางอ้อศึกษา

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ได้จัดอบรม อปพร. รวม 21 รุ่น
มีจำนวนสมาชิก 1,145 คน
ประธาน อปพร. นางอุบล ชูคล้าย