Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประวัติความเป็นมา


                 “บางพลัด” เดิมมีฐานะเป็นเพียงตำบลหรือแขวงหนึ่ง อยู่ในพื้นที่เขตการปกครองของ
อำเภอบางกอกน้อยหรือ สำนักงานเขตบางกอกน้อยในปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยตั้ง “บางพลัด” เป็นที่ทำการแขวง สำนักงานเขตสาขา และสำนักงานเขต โดยลำดับ ดังนี้
                  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 จัดตั้งที่ทำการแขวงบางพลัด โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียน
วัดบางพลัด ซึ่งตั้งอยู่ ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการและเปิดให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะงานบางประเภทเท่านั้น
                   วันที่ 16 มกราคม 2532 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็น สำนักงานเขตบางกอกน้อย สาขาบางพลัด รับผิดชอบในการบริหารการปกครองพื้นที่แขวงบางพลัด  แขวงบางอ้อ 
แขวงบางบำหรุ  และแขวงบางยี่ขัน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการบริการเช่นเดียวกับสำนักงานเขต ยกเว้น
งานทะเบียนครอบครัว นิติกรรม สัสดีและสรรพากร
                   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและจัดตั้งสำนักงานเขตบางพลัด มีพื้นที่การบริหารการปกครอง รวม 4 แขวง คือ แขวงบางยี่ขัน แขวงบางบำหรุ แขวงบางอ้อ และแขวงบางพลัด มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกับสำนักงานเขตทั่วไปทุกประการ
                   วันที่ 12 ธันวาคม 2534 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขต และพื้นที่แขวงใหม่ระหว่างเขตบางกอกน้อย กับเขตบางพลัดอีกครั้งหนึ่ง โดยให้บางส่วนของแขวงบางบำหรุ และบางส่วนของแขวงบางยี่ขันจากแนวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งซ้ายทั้งหมด ไปขึ้นกับเขตบางกอกน้อย