Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

​​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อ ข้อมูล link
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายทะเบียน   
ฝ่ายรายได้     
ฝ่ายการคลัง   
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ   
ฝ่ายเทศกิจ 
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  
ฝ่ายโยธา  
ฝ่ายการศึกษา 
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A
9 SocialNetwork
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล link
แผนดำเนินงาน​​​
10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  ไตรมาส 1 
ไตรมาส 2 
ไตรมาส 3 
ไตรมาส 4 
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ปี 2562 
 
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายทะเบียน   
ฝ่ายรายได้     
ฝ่ายการคลัง   
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ   
ฝ่ายเทศกิจ 
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  
ฝ่ายโยธา  
ฝ่ายการศึกษา 
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 
ข้อ ข้อมูล link
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1 
ไตรมาส 2  
ไตรมาส 3 
ไตรมาส 4 
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 2562 
ปี 2563 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 2564 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(ก.ย. 62)   อยู่ระหว่างการดำเนินการ
(ส.ค. 62)   อยู่ระหว่างการดำเนินการ
(ก.ค. 62) 
(มิ.ย. 62)  
(พ.ค. 62)    
(เม.ย. 62)  
(มี.ค. 62) 
(ก.พ. 62) 
(ม.ค. 62) 
(ธ.ค. 61) 
(พ.ย. 61)  
(ต.ค. 61) 
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อ ข้อมูล link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล​
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
ข้อ ข้อมูล link
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต​
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 
ข้อ ข้อมูล link
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต​
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต​
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร​
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต​
39 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี  
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 6 เดือนแรก 
12 เดือน 
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 6เดือน 
 12 เดือน 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ