Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อสำนักงานเขต

สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางพลัด
เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02 424 3777
โทรสาร : 02 424 8875
E-Mail : bangphlat@gmail.com
รายละเอียด อื่นๆ :
เบอร์กลาง 02 424 3777 แฟกซ์ 02 424 8875 (ฝ่ายปกครอง)
สำนักงานเขตบางพลัด
ห้อง ในห้อง หน้าห้อง เบอร์ตรง เบอร์ทั่วไป
ผู้อำนวยการเขต
นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี
6150 6151 0-2433-4295 ศูนย์รับร้องทุกข์เขตบางพลัด
0-2424-3777
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1
นางเอื้อจิตต์  เปลี่ยนขำ
6153 6154 0-2434-6367 ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
0-2423-2026
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2
นางกัญมณี  เดชประดิษฐ์
6155 6156 0-2435-2073 ศูนย์เงินออม
0-2885-5610
ฝ่ายปกครอง
นางกรรณภิรมย์  บุญมี
6159 6158
6161 - 6162
0-2423-0773 ห้องบัตรทอง
0-2424-1265
ฝ่ายทะเบียน
นางสาวอัมพันธ์ เนกขัมม์
6163 6165 - 6166 0-2433-6508 หน่วย BEST
0-2424-1011
ฝ่ายเทศกิจ
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  กานต์ฎีกานนท์
6185 6186 0-2434-6366 ห้องวิทยุ
6191
ฝ่ายการคลัง
- ว่าง -
6182 6183 - 6184 0-2433-1248 รปภ.
6193
ฝ่ายการศึกษา
นางภาวิณี  จันทรศรี
6179 6180 - 6186 0-2434-6368 ห้องประชุม ชั้น 7
6197
ฝ่ายโยธา
- ว่าง -
6167 6168 - 6169 0-2433-5809  
ฝ่ายรายได้
นางสุวารี  สุวิชชาประภาสิทธิ์
6173 6174 - 6175 0-2424-0971  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นายปิยชน  ผู้ทรงธรรม
6188 6189 - 6190 0-2434-6370  
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางลออ  ตั้นเส้ง
6176 6177 - 6178  0-2433-6139  
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นางสาวพิตตินันท์  แสนสิงห์
6172 6170 - 6171 0-2434-6371  
สัสดี
พันโทสมศักดิ์  ดีทรัพย์
6194 - 0-2424-3777  


๊Update  19 กุมภาพันธ์ 2564