Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศร่าง TOR

TOR การจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ราชการ) (4/11/2559)