Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประชาสัมพันธ์การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานที่ต้องใช้
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
3. หลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)