Main Menu
BANGKOK PORTAL


การประชาสัมพันธ์การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานที่ต้องใช้
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
3. หลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)