ข้อมูลทั่วไปของเขต - สำนักงานเขตบางนา
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขต

พื้นที่   18.789   ตารางกิโลเมตร

แบ่งเป็น 2 แขวง (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
 

สำนักทะเบียน/ตำบล บ้านปกติ (หลังคาเรือน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
 ท้องถิ่นเขตบางนา 66,436 42,403 48,132 90,535
 แขวงบางนาเหนือ 31,719 19,508 22,926 42,434
แขวงบางนาใต้ 34,717 25,895 25,206 48,101

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
       ชาย                   33,483   คน
       หญิง                  40,141   คน 
                 รวม         73,624   คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559