Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขต

แบ่งเป็น 2 แขวง (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
 

สำนักทะเบียน/ตำบล พื้นที่
(ตร.กม.)
บ้านปกติ
(หลังคาเรือน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
 ท้องถิ่นเขตบางนา 18.789 88,195 40,875 47,320 88,195
 แขวงบางนาเหนือ   5.161 40,632 18,461 22,171 40,632
แขวงบางนาใต้ 13.628 47,563 22,414 25,149 47,563

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 มีนาคม 2562
    

 แขวง จำนวน (หน่วย) จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย หญิง รวม
บางนาเหนือ 56 14,788 18,863 33,651
บางนาใต้ 67 18,314 21,188 39,502
รวม 123 33,102 40,051 73,153

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562