Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลทั่วไปของเขต

พื้นที่   18.789   ตารางกิโลเมตร

แบ่งเป็น 2 แขวง (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
 

สำนักทะเบียน/ตำบล บ้านปกติ (หลังคาเรือน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
 แขวงบางนาเหนือ 31,408 19,558 22,963 42,521
แขวงบางนาใต้ 34,313 22,900 25,203 48,103
รวม 65,721 42,458 48,166 90,624

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
       ชาย                   33,483   คน
       หญิง                  40,141   คน 
                 รวม         73,624   คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559