Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขต

แบ่งเป็น 2 แขวง (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
 

สำนักทะเบียน/ตำบล พื้นที่
(ตร.กม.)
บ้านปกติ
(หลังคาเรือน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
 ท้องถิ่นเขตบางนา 18.789 71,355 41,407 47,745 89,152
 แขวงบางนาเหนือ   5.161 33,372 18,742 22,451 41,193
แขวงบางนาใต้ 13.628 37,983 22,665 25,294 47,959

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 มีนาคม 2562
    

 แขวง จำนวน (หน่วย) จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย หญิง รวม
บางนาเหนือ 56 14,788 18,863 33,651
บางนาใต้ 67 18,314 21,188 39,502
รวม 123 33,102 40,051 73,153

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562