Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

กลุ่ม :
ค้นหา :
     โดยปกติจะออกภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนไหนวันที่ 10 ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะออกวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ 10
ผู้สูงอายุสามารถไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางนา ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
          - ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 (ยกเว้นเดือนธันวาคม) และเดือนมกราคม – กันยายน 2563 เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 เพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2564
          - ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 (ยกเว้นเดือนธันวาคม ) และเดือนมกราคม – กันยายน 2564เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 เพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2565

          เอกสารหลักฐานที่ใช้
          1. บัตรประจำตัวประชาชน
          2. ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน
          3. สมุดบัญชีธนาคาร
          หากมีการมอบอำนาจมาให้ลงทะเบียนแทนต้องเพิ่มหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ฉบับ
ผู้พิการสามารถไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการแทนได้ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางนา   ในวันและเวลาราชการ ซึ่งจะได้รับเงินในเดือนถัดไป

          เอกสารหลักฐานที่ใช้
          1. บัตรคนพิการ
          2. ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน
          3. สมุดบัญชีธนาคาร
          หากมีการมอบอำนาจมาให้ลงทะเบียนแทนต้องเพิ่มหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ฉบับ
 
      คนพิการต้องไปประเมินสภาพความพิการที่ รพ.ของรัฐ และนำใบรับรองความพิการนั้นไปยื่นทำบัตรที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
      เอกสารที่ใช้ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองความพิการ รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หากคนพิการไม่สามารถไปได้ด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
          โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้กับเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตรา   600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          1) เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ 2559 - 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2561) ยังคงรับสิทธิอย่างต่อเนื่องจนมีอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
          2) เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561 ที่ไม่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2561 แต่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพ.ศ. 2562 ต้องมาลงทะเบียน และมีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนมีอายุครบ 6 ปี
          3) เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ปี

          คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
          1) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
          2) เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นตันไป จนมีอายุครบ 6 ปี
          3) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
          4) ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

          คุณสมบัติผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
          1) มีสัญชาติไทย
          2) เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
          3) เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
          4) อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
          ทั้งนี้มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงกะเบียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
     ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง กรณี อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางนา สามารถลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2173 5268 ต่างจังหวัดลงทะเบียนที่  องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลที่เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่
          เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
          1) แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
          2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
          3) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
          4) สูติบัตรเด็กแรกเกิด
          5) สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
          6) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์) ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูล และรับรองสำเนา
          7) กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงหะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
          8) สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
        สามารถติดตามผลการลงทะเบียน ได้ทางเว็บไซต์
        http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158107545249 
        
        ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชน
        618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
        โทรศัพท์ : 0 2651 6534 หรือ O 2651 6920 หรือ 0 2651 6902
        เว็บไซต์ : csg.dcy.go.th