Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

กลุ่ม :
ค้นหา :
          1. สำเนาใบขับขี่สาธารณะที่ไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง
          2. สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ  พร้อมฉบับจริง
          3. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
          4. สำเนาทะเบียนบ้าน
          5. หนังสือรับรองจากบริษัทนิติบุคคล (กรณีรถผ่อน)
          6. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท   (กรณีรถผ่อน)
          7. หนังสือยินยอมให้นำรถไปจดเป็นรถสาธารณะ
          8. ต้องเป็นผู้ครอบครองถือกรรมสิทธิ์รถ
          9. เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
          10. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
ติดต่อขอเปรียบเทียบคดีความผิดตาม ม.17 (2) แห่ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 5,000 บาท)
          เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่
          2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์
          3.นำใบเสร็จจากการเปรียบเทียบปรับให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานขอรับรถจักรยานยนต์
สำนักงานเขตบางนา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันและบังคับการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
  1. กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำความผิดทำการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่จะสั่งให้แก้ไขหรือขจัดการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะให้หมดไปหากไม่ยินยอมดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่จึงจะทำการจับและยึดของกลางถ่ายรูป ไว้เป็นหลักฐานนำส่งดำเนินคดีที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา แต่หากผู้กระทำผิดยินยอมแก้ไขหรือชำระค่าปรับตามฐานความผิดตามที่เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบคดีแล้ว คดีเป็นอันยกเลิกกัน
  2.  กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบผู้กระทำความผิดหรือไม่อาจทราบตัวผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น ทำการลบ ล้าง กวาดเก็บ ตกแต่งหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิด ให้อยู่ในสภาพเดิม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ได้รับแจ้งจากประชาชนออกตรวจสอบพบการกระทำผิดหรือตรวจพบการกระทำผิดโดยชุดสายตรวจ พบรถกระบะคันดังกล่าวจอดจำหน่ายสินค้าริมถนน เจ้าหน้าที่จะสั่งให้แก้ไขโดยการขจัด กวาดเก็บและเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวมิให้มีการจอดจำหน่ายสินค้า แต่ถ้าผู้กระทำผิดหรือเจ้าของรถไม่ยินยอมดำเนินการ เจ้าหน้าที่จึงจะทำการจับและยึดของกลางถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน นำส่งดำเนินคดีที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา แต่หากผู้กระทำผิดยินยอมแก้ไขหรือชำระค่าปรับตามฐานความผิดตามเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบคดีแล้ว คดีเป็นอันยกเลิกกัน
          หมายเหตุ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535