Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

กลุ่ม :
ค้นหา :
          1. สำเนาใบขับขี่สาธารณะที่ไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง
          2. สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ  พร้อมฉบับจริง
          3. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
          4. สำเนาทะเบียนบ้าน
          5. หนังสือรับรองจากบริษัทนิติบุคคล (กรณีรถผ่อน)
          6. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท   (กรณีรถผ่อน)
          7. หนังสือยินยอมให้นำรถไปจดเป็นรถสาธารณะ
          8. ต้องเป็นผู้ครอบครองถือกรรมสิทธิ์รถ
          9. เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
          10. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
ติดต่อขอเปรียบเทียบคดีความผิดตาม ม.17 (2) แห่ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 5,000 บาท)
          เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่
          2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์
          3.นำใบเสร็จจากการเปรียบเทียบปรับให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานขอรับรถจักรยานยนต์