Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

กลุ่ม :
ค้นหา :
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย
3. เช็คที่ผู้ขอใช้เช็คสั่งจ่าย และใช้ชำระโดยตรง

          กรณีของเช็คสั่งจ่ายตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 หมวด 2 ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
          * เป็นเช็คที่ลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับเช็คนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 30 วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
          * เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายให้แก่ “กรุงเทพมหานคร” หรือ BANGKOK METROPROLITAN ADMINISTRATION” กับขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” และหรือ “ตามคำสั่ง”
          * ห้ามรับเช็คที่มีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร