Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

กลุ่ม :
ค้นหา :
การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ขอให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) โดยติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ 8.00 - 16.00 น. หรือแจ้งทางไปรษณีย์มายังฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา หรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับที่ประสงค์ส่งเด็กเข้าเรียน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีถัดไป พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไปจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว หรือจนกว่าจะเรียน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
          การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ให้นำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          1. สูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตร
          2. ในกรณีที่ไม่มีสูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตร ให้ใช้สำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน
          3. ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 และ 2 ให้ใช้หลักฐานที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือ
เดินทาง หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ทร. 13) หรือทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
          สำเนาเอกสารตามข้อ 1 - 3 ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
          4. ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 2 และ 3 ให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองเด็กจัดทำบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ใช้เป็นหลักฐาน
และสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน http://www.bangkok.go.th/bangna/page/sub/10806/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายการศึกษาทาง Line Official Account BANGNA EASY หรือ Facebook ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา หรือสถานศึกษาในสังกัด
การยกเว้นและผ่อนผันเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์การศึกษาและมีร่างกายทุพพลภาพไม่สมประกอบ ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ หรือด้วยสาเหตุใดๆ ก็ดี ให้ผู้ปกครองของเด็กติดต่อขอรับการยกเว้นการเข้าเรียนโดยแสดงหลักฐานให้ชัดเจน โดยติดต่อที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับที่ประสงค์ส่งเด็กเข้าเรียน
     หลักฐานที่ต้องใช้
       - สูติบัตร
       - สำเนาทะเบียนบ้าน
       - ใบรับรองแพทย์
และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน http://www.bangkok.go.th/bangna/page/sub/10806/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายการศึกษาทาง Line Official Account BANGNA EASY หรือ Facebook ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา หรือสถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.bangkok.go.th/bangna/page/sub/10328/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายการศึกษาทาง Line Official Account BANGNA EASY หรือ Facebook ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา หรือสถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ทาง http://www.bangkok.go.th/bangna/page/sub/10806/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายการศึกษาทาง Line Official Account BANGNA EASY หรือ Facebook ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา หรือสถานศึกษาในสังกัด