Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

กลุ่ม :
ค้นหา :
ให้บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน ตามคำนิยาม “ผู้ปกครอง” แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545” ของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด (หลักเกณฑ์การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าเจ็ดปีในปีนั้น)  ให้แจ้งส่งเด็กเข้าเรียนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ โดยติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ 8.00 - 16.00 น. หรือแจ้งทางไปรษณีย์มายังฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา หรือสถานศึกษาที่ประสงค์ส่งเด็กเข้าเรียน ระยะเวลาตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
***พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ เมื่อเด็กอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนกว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออายุย่างเข้าปีที่สิบหก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.bangkok.go.th/bangna/page/sub/10328/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
และสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน http://www.bangkok.go.th/bangna/page/sub/10806/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
การยกเว้นและผ่อนผันเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์การศึกษาและมีร่างกายทุพพลภาพไม่สมประกอบ ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ หรือด้วยสาเหตุใดๆ ก็ดี ให้ผู้ปกครองของเด็กติดต่อขอรับการยกเว้นการเข้าเรียนโดยแสดงหลักฐานให้ชัดเจน โดยติดต่อที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับที่ประสงค์ส่งเด็กเข้าเรียน
     หลักฐานที่ต้องใช้
       - สูติบัตร
       - สำเนาทะเบียนบ้าน
       - ใบรับรองแพทย์
และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน http://www.bangkok.go.th/bangna/page/sub/10806/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.bangkok.go.th/bangna/page/sub/10328/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ทาง http://www.bangkok.go.th/bangna/page/sub/10806/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2