Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กลุ่ม :
ค้นหา :
      1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.3)
      2. ใบอนุญาตตัวจริง (พร้อมค่าธรรมเนียม)
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการผู้มีสิทธิลงนาม
      4. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
      5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
      6. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
          (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
      1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.3)
      2. ใบอนุญาตตัวจริง (พร้อมค่าธรรมเนียม)
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
      4. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
      5. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
          (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
      1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.5/สอ.1)
      2. ใบอนุญาตตัวจริง (พร้อมค่าธรรมเนียม)
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
      4. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
      5. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
          (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
      6. บัตรผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร