Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายปกครอง

กลุ่ม :
ค้นหา :
ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
   - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
   - สำเนาใบสูติบัตรของบุตร
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร (ถ้ามี)
   - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของบุตร (ถ้ามี)
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    -สำเนาทะเบียนบ้าน
    -สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    -สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
 2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
   - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
   - พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
   -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
   - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
   - พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
   - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
   - พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
2. พยานบุคคล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
3. พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ร้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาใบสำคัญแสดงการสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- พยานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
……………………………………………………………………………………………………
สถานที่ติดต่อ ยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่ที่ผู้ร้องมีทะเบียนบ้านอยู่
     สำนักงานเขตรับจดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และห้างหุ้นส่วนสามัญ กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บริษัท ต้องติดต่อขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยกเว้นการจดทะเบียนโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตรับจดทั้งบุคคลธรรมและนิติบุคคล
ผู้ขอต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ  พร้อมแนบเอกสารดังนี้
- แบบ ทพ.2 ที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
- หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล (กรณีขอจดเป็น หสม.หรือคณะบุคคล)
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ใช่เจ้าบ้าน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่ประกอบพาณิชยกิจ
- สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน เช่น เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ความยินยอม หรือสำเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นชื่อผู้เช่า
- แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง
- หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือเช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ

กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องเรียกหลักฐานแสดงจำนวนทุน (Statement บัญชีธนาคาร)

          ค่าธรรมเนียม 50 บาท
ผู้ขอต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามรายการดังนี้
- เปลี่ยนแปลงชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
- เปลี่ยนแปลงชนิดประกอบพาณิชยกิจบางส่วน หรือเพิ่มใหม่
- เพิ่มหรือลดเงินทุน
- การย้ายสถานที่สำนักงานแห่งใหญ่
- รายการอื่นๆ เช่น การแก้ไขชื่อเว็บไซต์ ชื่ออักษรโรมัน ฯลฯ

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย
- แบบ ทพ.2 ที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
- ใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับเดิม (ถ้าสูญหายต้องมีใบแจ้งความ)

กรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
- สำเนาหลักฐานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ โดยเพิ่มเติม
- หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยสังเขป

          ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ผู้ขอต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย
- แบบ ทพ.2
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน
- ใบทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)
- เอกสารที่ศาลสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือผู้รับมรดก
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
         
          ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 
สถานที่ติดต่อ ยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่ที่มีสถานประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ หรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ชั้น 2
ผู้ขอต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียนพินัยกรรมในสำนักงานเขต หรือที่ว่าการทุกแห่ง
แบ่งเป็น 
     1. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
     2. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
     3. พินัยกรรมด้วยวาจา
     4. การตัดทายาทโดยธรรม
     5. ถอนการตัดทายาทโดยธรรม
     6. สละมรดก

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย
 1. ผู้ร้อง มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์  ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
 5. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ (กรณีทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง)
 6. พินัยกรรมที่ปิดผนึกใส่ซองแล้ว (กรณีขอทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ)
 7. พยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพยาน
 9. สำเนาทะเบียนบ้านของพยาน
 
ค่าธรรมเนียม
 1. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง   
                 กรณีทำที่สำนักงานเขต ฉบับละ 50 บาท คู่ฉบับ ๆ ละ 10 บาท
                 กรณีทำนอกสำนักงานเขต ฉบับละ 100 บาท คู่ฉบับ ๆ ละ 20 บาท

       2. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ  ฉบับละ 20 บาท
       3. หนังสือตัดทายาทโดยธรรม, การถอนตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก, การสละมรดก         
                ค่าจัดทำหนังสือ ฉบับละ 20 บาท
                ในการเก็บรักษาเอกสาร ฉบับละ 20 บาท
ผู้ขอต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมขึ้นใหม่ ณ สำนักงานเขตที่สถานที่ตั้งของสำนักงานสมาคมตั้งอยู่

เอกสารที่ใช้  เอกสารทุกอย่างจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
                   1. คำขอ ส.ค.1
                   2. รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
                   3. ข้อบังคับของสมาคม
                   4. บัญชีรายชื่อกรรมการ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
                   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ
                   6. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
                   7. บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการ
                   8. แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคม
                   9. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของสมาคม หรือสัญญาเช่าสถานที่ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
                   10. สำเนา ว.ธ.2 กรณีสมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
                   11. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม    
                   1. ค่าคำขอ 5 บาท
                   2. ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสมาคม 2,000 บาท
ผู้ขอต้องยื่นคำขอภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีมติที่ประชุม

เอกสารที่ใช้  เอกสารทุกอย่างจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
                   1. คำขอ ส.ค.2
                   2. รายงานการประชุมแก้ไขข้อบังคับ
                   3. ข้อบังคับของสมาคมฉบับเดิม และฉบับใหม่
                   4. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับที่ขอแก้ไข
                   5. สำเนา ส.ค.4 (ใบสำคัญแสดงการจัดตั้งสมาคม)
                   6. สำเนา ส.ค.5 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคม)
                   7. สำเนา ส.ค.6 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการฯ)
                   8. แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคม
                   9. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของสมาคม หรือสัญญาเช่าสถานที่ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
                   10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม    
                   1. ค่าคำขอ 5 บาท
                   2. ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อบังคับ  200 บาท
ผู้ขอต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีมติที่ประชุม

เอกสารที่ใช้  เอกสารทุกอย่างจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
                   1. คำขอ ส.ค.3
                   2. รายงานการประชุมแต่งตั้งกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ
                   3. สำเนาข้อบังคับของสมาคม
                   4. บัญชีรายชื่อกรรมการ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
                   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ
                   6. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
                   7. บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการ             
                   8. สำเนา ส.ค.4 (ใบสำคัญแสดงการจัดตั้งสมาคม)
                   9. สำเนา ส.ค.5 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคม)
                   10. สำเนา ส.ค.6 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการฯ)                      
                   11. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม    
                   1. ค่าคำขอ 5 บาท
                   2. ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 200 บาท
ผู้ขอต้องยื่นคำขอภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีมติที่ประชุม

เอกสารที่ใช้  เอกสารทุกอย่างจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
                   1. คำขอเลิกสมาคม
                   2. รายงานการประชุมของสมาคมที่มีมติให้เลิกสมาคม
                   3. ข้อบังคับของสมาคม
                   4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.4) ฉบับจริง
                   5. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการฯ ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง ขณะที่มีการเลิกสมาคม (ส.ค.6) ฉบับจริง
                   6. เอกสารการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี            
                   7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ผู้ขอต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ณ สำนักงานเขตที่สถานที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิตั้งอยู่

เอกสารที่ใช้  เอกสารทุกอย่างจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
                   1. คำขอ ม.น.1
                   2. รายงานการประชุมก่อตั้งมูลนิธิ
                   3. ข้อบังคับของมูลนิธิ
                   4. บัญชีรายชื่อกรรมการ อาชีพ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
                   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ
                   6. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
                   7. บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการ
                   8. แผนผังที่ตั้งสังเขปของมูลนิธิ
                   9. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของมูลนิธิ หรือสัญญาเช่าสถานที่ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
                   10. รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สิน ที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ
                   11. หนังสือคำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิ
                   12. สำเนาพินัยกรรม กรณีการจัดตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม
                   13. กรณีกรรมการมูลนิธิเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมีหนังสือรับรองประวัติจากสถานทูตประเทศที่ถือสัญชาติด้วย
                   14. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม    
                   1. ค่าคำขอ 10 บาท
                   2. ค่าธรรมเนียมจัดตั้งมูลนิธิ 200 บาท
ผู้ขอต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีมติที่ประชุม

เอกสารที่ใช้  เอกสารทุกอย่างจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
                   1. คำขอ ม.น.2
                   2. รายงานการประชุมแก้ไขข้อบังคับ
                   3. ข้อบังคับของมูลนิธิฉบับเดิม และฉบับใหม่
                   4. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับที่ขอแก้ไข
                   5. สำเนา ม.น.3 (ใบสำคัญแสดงการจัดตั้งมูลนิธิ)
                   6. สำเนา ม.น.5 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ)
                   7. สำเนา ม.น.4 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการฯ)
                   8. แผนผังที่ตั้งสังเขปของมูลนิธิ
                   9. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของมูลนิธิ หรือสัญญาเช่าสถานที่ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของมูลนิธิ)
                   10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม    
                   1. ค่าคำขอ 5 บาท
                   2. ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อบังคับ  50 บาท
ผู้ขอต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีมติที่ประชุม

เอกสารที่ใช้  เอกสารทุกอย่างจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
                   1. คำขอ ม.น.2
                   2. รายงานการประชุมแต่งตั้งกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ
                   3. สำเนาหนังสือลาออกจากกรรมการ กรณีกรรรมการที่ยังไม่ครบวาระดำรงตำแหน่ง
                   4. สำเนาข้อบังคับของมูลนิธิ
                   5. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้าน
                   6. บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการ
                   7. สำเนา ม.น.3 (ใบสำคัญแสดงการจัดตั้งมูลนิธิ)
                   8. สำเนา ม.น.5 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ)
                   9. สำเนา ม.น.4 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการฯ)
                   10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม    
                   1. ค่าคำขอ 5 บาท
                   2. ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งกรรมการใหม่หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ  50 บาท
ผู้ขอต้องยื่นคำขอภายใน 14วัน นับแต่วันที่มีมติที่ประชุม

เอกสารที่ใช้  เอกสารทุกอย่างจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
                   1. คำขอ ม.น.6
                   2. รายงานการประชุมของมูลนิธิที่มีมติให้เลิกมูลนิธิ
                   3. สำเนาหนังสือลาออกจากกรรมการ กรณีกรรรมการที่ยังไม่ครบวาระดำรงตำแหน่ง
                   4. ข้อบังคับของมูลนิธิ
                   5. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้าน
                   6. บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการ
                   7. ม.น.3 (ใบสำคัญแสดงการจัดตั้งมูลนิธิ)
                   8. ม.น.4 (ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการฯ)
                   9. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม    
                   1. ค่าคำขอ 5 บาท