Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

เขตบางนา ประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางนา ครั้งที่ 4/2563
#เขตบางนา ประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางนา ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางนา ครั้งที่ 4/2563 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุมชน เพื่อร่วมกันปรึกษา หารือ รับทราบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบางนาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี คณะผู้บริหารเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางนา หน่วยงานต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนในพื้นที่เขตบางนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา