Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตบางนา เปิดสวนเกษตร ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
สำนักงานเขตบางนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดกิจกรรมเปิดสวนเกษตรเขตบางนา ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โดยให้ความรู้แก่เด็กๆ ในเรื่องการทำนา และให้เด็กๆ ได้ลงมือทำนาด้วยตัวเองในแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ พร้อมปลูกผักและเยี่ยมชมการเลี้ยงสัตว์ ภายในสวนเกษตรเขตบางนา โดยมีนายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางนา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วม สร้างเสริมความรู้นอกห้องเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563