Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการของแต่ละฝ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สรุปผลการจัดเก็บสถิติการให้บริการของแต่ละฝ่ายในรอบปี